2017 Ien seach se fleanen

‘Nij Libben’ Jellum/Bears spile:

Ien seach se fleanen

Op freed 17, sneon 18 en snein 19 maart 2017 spile Tonielferiening Nij Libben it stik ‘Ien seach se fleanen’ yn it doarpshûs yn Bears.

Yn de psychatrische ynrjochting regeart Suster Werner mei izeren hân. As der in nije pasjint opnommen wurdt, rekket de boel yn oerstjoer. De fraach is: Wa is de grutste gek?

Ek dit jier waard der wer spile mei folwoeksenen en de jongerein. De rezjy wie yn hannen fan Jehannes Arendz.

 

Flyer Ien Seach Se Fleanen (nije versie)

[logo]