Spilers en meiwurkers

Rezjy: Maaike van der Geest
Fryske oersetting: Baukje Miedema
(Liwwadders troch Pieter de Groot)

Baukje Hiemstra (Memmy, mem)
Daniël Span (Lubbert, heit)
Jehannes Arendz (Henk, soan)
Ilse Weijer (Fardou, âldste dochter )
Lineke Fopma (Femmy, jongste dochter)
Laurens Lageveen (Havank, man fan Fardou)
Nelleke Meindertsma (Mathilde, 1e freondin fan Henk)
Sabien de Boer (Rika, 2e freondin fan Henk)
Arnold Hoekstra (Jesse Jesutius, dokter/magnetiseur)

Dekôrbou
Wim Venema, Anton van der Werf

Ljocht
Patrick Kramer, Pyke Kramer

Grime
Akkeriem Zijlstra, Hammie Andreae

Omballingen
Lametta Kalma, Ytje Wassenaar

PR
Nelleke Meindertsma