Kaarten reservearje

Hjirûnder kinne jo noch kaarten reservearje foar snein 24 maart 15.00 oere. Freed 22 en Sneon 23 maart binne útferkocht.
Jongeren oant en mei 15 jier betelje € 10,00
folwoeksenen € 12,50.

It stik is minder geskikt foar jonge bern, it praat is betiden wat grof en de sekskant it neist. Us adfysleeftiid: fanôf 12 jier.

Reservearing

Namme (verplicht)

Email (verplicht)

Telefoan (verplicht)

Datum foarstelling:

Oantal folwoeksenen

Oantal jongeren oant en mei 15 jier